Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


CCác thao tác cơ bản với danh sách trong Python 13/11/2022

1. Truy cập vào 1 phần tử trong danh sách:  tên danh sách.[chỉ số]
2. Thêm 1 phần tử vào cuối danh sách: tên danh sách.append(giá trị)
3. Xoá phần tử có chỉ số i trong danh sách: tên danh sách.__delitem__(i) 

4. Lấy độ dài danh sách: tên danh sách.__len__()
tritue.edu.vn       4 members, 56039 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.