Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    


ĐĐọc nội dung file Excel bằng PHP 21/07/2022

     require_once dirname(__FILE__)./*path to*/ . 'autoload.php';

    //Đường dẫn file excel
    $file = $path;
    //Tiến hành xác thực file
    $objFile = PHPExcel_IOFactory::identify($file);
    $objData = PHPExcel_IOFactory::createReader($objFile);
    //Chỉ đọc dữ liệu
    $objData->setReadDataOnly(true);
    // Load dữ liệu sang dạng đối tượng
    $objPHPExcel = $objData->load($file);
    
    //Lấy ra số trang sử dụng phương thức getSheetCount();
    // Lấy Ra tên trang sử dụng getSheetNames();
    //Chọn trang cần truy xuất
    $sheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
    //Lấy ra số dòng cuối cùng
    $Totalrow = $sheet->getHighestRow();
    //Lấy ra tên cột cuối cùng
    //$LastColumn = $sheet->getHighestColumn();
  &nbs

Xem tiếp...
tritue.edu.vn       4 members, 27443 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.