Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    
L

Lập trình C++


Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn vòng lặp for (for loops), cũng là vòng lặp cơ bản cuối cùng trong ngôn ngữ lập trình C++.

Một số đặc điểm của vòng lặ
Xem tiếp...HD#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout<<"Xin chao cac ban\n";
 /*for(int i=1; i<11; i++){
  if(i%2==0)   cout<  } */

 while(i<11){
  cout<   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       4 members, 96177 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.