Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    
L

Lập trình C++


Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn vòng lặp for (for loops), cũng là vòng lặp cơ bản cuối cùng trong ngôn ngữ lập trình C++.

Một số đặc điểm của vòng lặ
Xem tiếp...HD#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout  /*for(int i=1; i   if(i%2==0)   cout  } */

 while(i   cout   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       4 members, 56081 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.