Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    
B

Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách


1. Truy cập vào 1 phần tử trong danh sách:  tên danh sách.[chỉ số]
2. Thêm 1 phần tử vào cuối danh sách: tên danh sách.append(giá trị)
3. Xoá phần tử có chỉ số i t
Xem tiếp...Danh sách là 1 kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, và có chút khác so với kiểu mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác ở chỗ: danh sách trong Python có thể chứ

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       4 members, 79848 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.