C

Các hàm thống kê trong Excel


BETADIST (x, alpha, beta, A, B) : Trả về giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

BETAINV (probability, alpha, beta, A, B) : Trả về nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phố

Xem tiếp...AVEDEV (number1, number2, ...) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu.

AVERAGE (number1, number2, ...) : T&

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       37 members, 172021 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.