Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    


Đ Đọc nội dung file Excel bằng PHP


     require_once dirname(__FILE__)./*path to*/ . 'autoload.php';

    //Đường dẫn file excel
    $file = $path;
    //Tiến hành xác thực file
    $objFile = PHPExcel_IOFactory::identify($file);
    $objData = PHPExcel_IOFactory::createReader($objFile);
    //Chỉ đọc dữ liệu
    $objData->setReadDataOnly(true);
    // Load dữ liệu sang dạng đối tượng
    $objPHPExcel = $objData->load($file);
    
    //Lấy ra số trang sử dụng phương thức getSheetCount();
    // Lấy Ra tên trang sử dụng getSheetNames();
    //Chọn trang cần truy xuất
    $sheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
    //Lấy ra số dòng cuối cùng
    $Totalrow = $sheet->getHighestRow();
    //Lấy ra tên cột cuối cùng
    //$LastColumn = $sheet->getHighestColumn();
   //Chuyển đổi tên cột đó về vị trí thứ, VD: C là 3,D là 4
    //$TotalCol = PHPExcel_Cell::columnIndexFromString($LastColumn);
   $d=0;
   for ($i = 1; $i <= $Totalrow; $i++) {
      $value=$sheet->getCellByColumnAndRow(0,$i)->getValue();
   }//end for

48 - Tuệ Chân - 21/07/2022 09:33

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=159


tritue.edu.vn       4 members, 27460 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.