Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


Đ Đọc nội dung file Excel bằng PHP


     require_once dirname(__FILE__)./*path to*/ . 'autoload.php';

    //Đường dẫn file excel
    $file = $path;
    //Tiến hành xác thực file
    $objFile = PHPExcel_IOFactory::identify($file);
    $objData = PHPExcel_IOFactory::createReader($objFile);
    //Chỉ đọc dữ liệu
    $objData->setReadDataOnly(true);
    // Load dữ liệu sang dạng đối tượng
    $objPHPExcel = $objData->load($file);
    
    //Lấy ra số trang sử dụng phương thức getSheetCount();
    // Lấy Ra tên trang sử dụng getSheetNames();
    //Chọn trang cần truy xuất
    $sheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
    //Lấy ra số dòng cuối cùng
    $Totalrow = $sheet->getHighestRow();
    //Lấy ra tên cột cuối cùng
    //$LastColumn = $sheet->getHighestColumn();
   //Chuyển đổi tên cột đó về vị trí thứ, VD: C là 3,D là 4
    //$TotalCol = PHPExcel_Cell::columnIndexFromString($LastColumn);
   $d=0;
   for ($i = 1; $i <= $Totalrow; $i++) {
      $value=$sheet->getCellByColumnAndRow(0,$i)->getValue();
   }//end for

97 - Tuệ Chân - 21/07/2022 09:33

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=159


tritue.edu.vn       4 members, 56060 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.