Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


T Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình bậc cao


Có 3 loại ngôn ngữ lập trình chính:

1. Ngôn ngữ máy

2. Hợp ngữ

3. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Có nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, nhưng có thể chia thành 2 loại chính:

- Thông dịch: Java, PHP, Python,...

- Biên dịch: Pascal, C, C++

 

 

40 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:21

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=160


tritue.edu.vn       4 members, 79816 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.