Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


C Chương trình Python đơn giản đầu tiên


Bạn hãy mở Python Shell hoặc Pycharm lên và đánh lệnh:

print("Xin chào các bạn")

 

18 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:29

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=162


tritue.edu.vn       4 members, 56108 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.