Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python


1. Kiểu số nguyên: int

2. Kiểu số thực: float

3. Kiểu xâu kí tự: chr

4. Kiểu logic: có 2 giá trị True, False

Các phép toán trên kiểu dữ liệu số: +, -, *, / (chia), // (chia lấy phần nguyên), % (chia lấy phần dư), ** (luỹ thừa)

Các phép toán trên kiểu xâu: + (nối xâu), * (lặp xâu)

 

90 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:38

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=163


tritue.edu.vn       4 members, 96156 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.