Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


L Lệnh gán trong Python


Cú pháp: <tên biến> = <biểu thức>

VD: x=1

y=1.5

z=True

23 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:41

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=164


tritue.edu.vn       4 members, 56124 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.