Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


K Khai báo danh sách trong Python


Danh sách là 1 kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, và có chút khác so với kiểu mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác ở chỗ: danh sách trong Python có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau.

VD: [1, 1.5, "Python", "Tuệ", "0941220585"]

Cú pháp khai báo danh sách trong Python:

tên danh sách = [giá trị 1, giá trị 2, ..., giá trị n]

VD: 

dsLop=['Lan', 150, 'Hoa', 173, "Hồng", 160.5]

 

86 - Tuệ Chân - 13/11/2022 23:04

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=165


tritue.edu.vn       4 members, 96162 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.