Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


K Khai báo danh sách trong Python


Danh sách là 1 kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, và có chút khác so với kiểu mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác ở chỗ: danh sách trong Python có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau.

VD: [1, 1.5, "Python", "Tuệ", "0941220585"]

Cú pháp khai báo danh sách trong Python:

tên danh sách = [giá trị 1, giá trị 2, ..., giá trị n]

VD: 

dsLop=['Lan', 150, 'Hoa', 173, "Hồng", 160.5]

 

20 - Tuệ Chân - 13/11/2022 23:04

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=165


tritue.edu.vn       4 members, 56049 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.