Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


C Các thao tác cơ bản với danh sách trong Python


1. Truy cập vào 1 phần tử trong danh sách:  tên danh sách.[chỉ số]
2. Thêm 1 phần tử vào cuối danh sách: tên danh sách.append(giá trị)
3. Xoá phần tử có chỉ số i trong danh sách: tên danh sách.__delitem__(i) 

4. Lấy độ dài danh sách: tên danh sách.__len__()

20 - Tuệ Chân - 13/11/2022 23:10

dsLop=['Lan', 'Hoa', "Hồng"]
dsLop.append('Tuệ') #thêm 1 phàn tử vào cuối danh sách
dsLop.__delitem__(0) #xoá phần tử có chỉ số 0 trong danh sách
n=dsLop.__len__() #lấy độ dài danh sách

for i in range(n): #duyệt danh sách
    print(dsLop[i])

Code minh họaLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=166


tritue.edu.vn       4 members, 56138 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.