Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Các thao tác cơ bản với danh sách trong Python


1. Truy cập vào 1 phần tử trong danh sách:  tên danh sách.[chỉ số]
2. Thêm 1 phần tử vào cuối danh sách: tên danh sách.append(giá trị)
3. Xoá phần tử có chỉ số i trong danh sách: tên danh sách.__delitem__(i) 

4. Lấy độ dài danh sách: tên danh sách.__len__()

88 - Tuệ Chân - 13/11/2022 23:10

dsLop=['Lan', 'Hoa', "Hồng"]
dsLop.append('Tuệ') #thêm 1 phàn tử vào cuối danh sách
dsLop.__delitem__(0) #xoá phần tử có chỉ số 0 trong danh sách
n=dsLop.__len__() #lấy độ dài danh sách

for i in range(n): #duyệt danh sách
    print(dsLop[i])

Code minh họaLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=166


tritue.edu.vn       4 members, 96201 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.