Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Cách kiểm tra link còn tồn tại hay không bằng PHP


Cách 1 : Sử dụng get_headers Function

Bằng cách sử dụng hàm get_headers , chúng ta có thể nhận được thông tin HTTP header được gắn trong URL.

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$headers = @get_headers($url);

if(strpos($headers[0],'404') === false)

{

  echo "URL Exists";

}

else

{

  echo "URL Not Exists";

}

 

Cách 2 : Sử dụng cURL

 

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$curl = curl_init($url);

curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, true);

$result = curl_exec($curl);

if ($result !== false)

{

  $statusCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if ($statusCode == 404)

  {

    echo "URL Not Exists"

  }

  else

  {

     echo "URL Exists";

  }

}

else

{

  echo "URL not Exists";

}

 

221 - Tuệ Chân - 05/06/2022 09:02

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=17


tritue.edu.vn       4 members, 117825 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.