Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Câu lệnh SQL cơ bản


Định nghĩa cách dữ liệu của bạn được lưu trữ

 • CREATE DATABASE được dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới, trống.
 • DROP DATABASE được dùng để hủy hoàn toàn một cơ sở dữ liệu sẵn có.
 • USE được dùng để lựa chọn một cơ sở dữ liệu làm mặc định.
 • CREATE TABLE được dùng để tạo một bảng mới, nơi mà dữ liệu của bạn thực sự được lưu trữ.
 • ALTER TABLE được dùng để sửa một định nghĩa bảng sẵn có.
 • DROP TABLE được sử dụng để hủy hoàn toàn một bảng sẵn có.
 • DESCRIBE hiển thị cấu trúc của một bảng.

Thao tác với Dữ liệu của bạn

 • SELECT được dùng khi bạn muốn đọc (hoặc lựa chọn) dữ liệu của bạn.
 • INSERT được dùng khi bạn muốn thêm (hoặc chèn) dữ liệu mới.
 • UPDATE được sử dụng khi bạn muốn thay đổi (hoặc cập nhật) dữ liệu sẵn có.
 • DELETE được sử dụng khi bạn muốn loại bỏ (hoặc xóa) dữ liệu sẵn có.
 • REPLACE được sử dụng khi bạn muốn thêm hoặc thay đổi (hoặc đổi chỗ) dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã có.
 • TRUNCATE được sử dụng khi bạn muốn làm trống (hoặc xóa) tất cả dữ liệu từ mẫu.

Giao dịch

 • START TRANSACTION được dùng để bắt đầu một giao dịch.
 • COMMIT được sử dụng để áp dụng các thay đổi và kết thúc giao dịch.
 • ROLLBACK được sử dụng để loại bỏ những thay đổi và kết thúc giao dịch.

566 - Tuệ Chân - 12/09/2020 16:05

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=3


tritue.edu.vn       4 members, 79795 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.