Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Cấu trúc chương trình C++ cơ bản


#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout<<"Xin chao cac ban\n";
 /*for(int i=1; i<11; i++){
  if(i%2==0)   cout<  } */

 while(i<11){
  cout<   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

640 - Tuệ Chân - 02/01/2021 15:13

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=5


tritue.edu.vn       4 members, 79796 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.