Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    


T Tính tổng các số chính phương trong dãy


HD

192 - Tuệ Chân - 02/01/2021 15:14

#include
#include
#include

int chinhPhuong(int M);

void main(){
 int N=10;
 int i, so;
 long tong=0;

 clrscr();
 cout<<"Nhap N= "; cin>>N;
 //cout<  cout<<"nhap cac cac so nguyen duong:\n";

 for(i=0; i   cout<<"So thu "<>so;
  if(chinhPhuong(so)) tong+=so;
 }
 cout<<"Tong cac so chinh phuong: "<  getch();
}

int chinhPhuong(int M){
  double can=sqrt(M);
  int kt=1;
  if((can - floor(can)) >0) kt=0;
  if(M<2) kt=0;
  return kt;

}

Code C++ minh họa

Video tham khảo gghgLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=6


tritue.edu.vn       4 members, 27453 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.