T Tính tổng các số chính phương trong dãy


HD

11 - admin - 02/01/2021 15:14

#include
#include
#include

int chinhPhuong(int M);

void main(){
 int N=10;
 int i, so;
 long tong=0;

 clrscr();
 cout<<"Nhap N= "; cin>>N;
 //cout<  cout<<"nhap cac cac so nguyen duong:\n";

 for(i=0; i   cout<<"So thu "<>so;
  if(chinhPhuong(so)) tong+=so;
 }
 cout<<"Tong cac so chinh phuong: "<  getch();
}

int chinhPhuong(int M){
  double can=sqrt(M);
  int kt=1;
  if((can - floor(can)) >0) kt=0;
  if(M<2) kt=0;
  return kt;

}

Code C++ minh họa

Video tham khảo gghgLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=6


Bài viết liên quan

#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr()


Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn vòng lặp for (for loops), cũng là v&og
tritue.edu.vn       1 members, 807 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.