Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


T Tính tổng các số chính phương trong dãy


HD

566 - Tuệ Chân - 02/01/2021 15:14

#include
#include
#include

int chinhPhuong(int M);

void main(){
 int N=10;
 int i, so;
 long tong=0;

 clrscr();
 cout<<"Nhap N= "; cin>>N;
 //cout<  cout<<"nhap cac cac so nguyen duong:\n";

 for(i=0; i   cout<<"So thu "<>so;
  if(chinhPhuong(so)) tong+=so;
 }
 cout<<"Tong cac so chinh phuong: "<  getch();
}

int chinhPhuong(int M){
  double can=sqrt(M);
  int kt=1;
  if((can - floor(can)) >0) kt=0;
  if(M<2) kt=0;
  return kt;

}

Code C++ minh họa

Video tham khảo gghgLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=6


tritue.edu.vn       4 members, 79797 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.