ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


AASP#8. Lấy dữ liệu qua form trong ASP  229

Có 2 cách lấy dữ liệu:

- bằng phương thức post

- bằng phương thức get
tritue.edu.vn       43 members, 226567 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.