ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    
B

Bài 17. Biến và lệnh gán


Cú pháp:

VD: x=1

y=1.5

z=True1. Kiểu số nguyên: int

2. Kiểu số thực: float

3. Kiểu xâu kí tự: chr

4. Kiểu logic: có 2 giá trị True, False

Các phép toán trên kiểu dữ liệu số: +, -, *, / (chia), // (chia lấy phần ng

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       43 members, 210708 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.