ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    
N

Ngôn ngữ lập trình ASP


Có 2 cách lấy dữ liệu:

- bằng phương thức post

- bằng phương thức getCó 4 câu lệnh lặp cơ bản trong ASP:

  • For...Next: lặp với số lần xác định trước
  • For Each...Next lặp với mỗi giá trị trong 1 danh sách
  • Do...Loop lặp đến khi điều kiện đúng
  • While...Wend lặp trong khi điều ki
Xem tiếp...ASP dùng 4 câu lệnh điều kiện như sau:

  • Dạng 1: If  <điều kiện> Then End If

  • Dạng 2: If  <điều kiện> Then Else End If

  • Dạng 3:

Xem tiếp...Có 2 loại chương trình con trong ASP: thủ tục (Sub) và hàm (Function)

 

 Biến (variable) là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ một giá trị. Các biến được khai báo bằng từ khóa "Dim" (viết tắt của Dimension) và tên biến được chỉ định bởi người lập trì

Xem tiếp...ASP sử dụng cú pháp giống VBScript. Các lệnh ASP được viết trong cặp dấu <% và %> kèm với mã HTML trong file có đuôi asp.

 IIS là gì?

1. IIS là viết tắt của từ Internet Information Services.

IIS được đính kèm với các phiên bản của Windows.
Microsoft Internet Information Services (các dịch vụ cung cấp thôn

Xem tiếp...ASP (Active Sever Pages) là một ngôn ngữ lập trình, 1 kĩ thuật của Microsoft; ASP được chạy ở máy chủ web.

Tệp ASP có phần mở rộng tệp là ".asp". ASP được dùng để thiết kế web động.

Để họ

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       43 members, 226514 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.