ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


C Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

1. Kiểu số nguyên: int

2. Kiểu số thực: float

3. Kiểu xâu kí tự: chr

4. Kiểu logic: có 2 giá trị True, False

Các phép toán trên kiểu dữ liệu số: +, -, *, / (chia), // (chia lấy phần nguyên), % (chia lấy phần dư), ** (luỹ thừa)

Các phép toán trên kiểu xâu: + (nối xâu), * (lặp xâu)

 

337 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:38

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=163


tritue.edu.vn       43 members, 210664 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.