ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


C Cách kiểm tra link còn tồn tại hay không bằng PHP

Cách 1 : Sử dụng get_headers Function

Bằng cách sử dụng hàm get_headers , chúng ta có thể nhận được thông tin HTTP header được gắn trong URL.

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$headers = @get_headers($url);

if(strpos($headers[0],'404') === false)

{

  echo "URL Exists";

}

else

{

  echo "URL Not Exists";

}

 

Cách 2 : Sử dụng cURL

 

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$curl = curl_init($url);

curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, true);

$result = curl_exec($curl);

if ($result !== false)

{

  $statusCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if ($statusCode == 404)

  {

    echo "URL Not Exists"

  }

  else

  {

     echo "URL Exists";

  }

}

else

{

  echo "URL not Exists";

}

 

392 - Tuệ Chân - 05/06/2022 09:02

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=17


tritue.edu.vn       43 members, 220104 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.