ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


A ASP#4. Biến trong ASP

Biến (variable) là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ một giá trị. Các biến được khai báo bằng từ khóa "Dim" (viết tắt của Dimension) và tên biến được chỉ định bởi người lập trình.

1. Cách đặt tên biến

Tên biến chỉ được gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và chỉ được bắt đầu bởi chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Ví dụ: hoVaTen, x, y

2. Cách khai báo biến

Cú pháp: Dim

Ví dụ: 

<%

    Dim hoVaTen

    hovaTen="Nguyễn Ngọc Tuệ"

    response.write(hoVaTen)

%>

Kết quả nhận được trên trình duyệt: Nguyễn Ngọc Tuệ

Nếu thêm Option Explicit ở đầu mỗi chương trình thì máy sẽ kiểm soát; không cho phép chạy các biến chưa được khai báo.

Bạn không cần chỉ ra kiểu dữ liệu của biến khi khai báo, bạn gán cho biến giá trị thuộc kiểu gì thì nó sẽ là kiểu đó.

3. Thời gian sống, phạm vi tác dụng của biến


Một biến được khai báo bên ngoài một thủ tục có thể được truy cập và thay đổi bởi bất kỳ tập lệnh nào trong tệp ASP.

Một biến được khai báo bên trong một thủ tục sẽ được tạo và hủy mỗi khi thủ tục đó được thực thi. Không có tập lệnh nào bên ngoài quy trình có thể truy cập hoặc thay đổi biến.

Để khai báo các biến có thể truy cập được từ nhiều tệp ASP, hãy khai báo chúng dưới dạng biến phiên (session) hoặc biến ứng dụng (application).

Biến phiên
Các biến phiên được sử dụng để lưu trữ thông tin về MỘT người dùng và có sẵn cho tất cả các trang trong một ứng dụng. Thông thường thông tin được lưu trữ trong các biến phiên là tên, id và tùy chọn.

Biến ứng dụng
Các biến ứng dụng cũng có sẵn cho tất cả các trang trong một ứng dụng. Các biến ứng dụng được sử dụng để lưu trữ thông tin về TẤT CẢ người dùng trong một ứng dụng cụ thể.

212 - Tuệ Chân - 10/01/2024 20:39

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=190

Bài viết liên quan


Bài viết mới

Bài viết được xem nhiều

Chủ đề được quan tâm


tritue.edu.vn       43 members, 226481 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.