ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


A ASP#5. Chương trình con trong ASP

Có 2 loại chương trình con trong ASP: thủ tục (Sub) và hàm (Function)

 

 

218 - Tuệ Chân - 10/01/2024 20:45a) Thủ tục (sub): Chương trình con không trả về giá trị qua tên- Cú pháp khai báo:

Sub <tên thủ tục>([<danh sách tham số>])
       [<các lệnh của thủ tục>]
End Sub

- Cách gọi thủ tục: Call <tên thủ tục>([<danh sách tham số>])

- Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    Dim hoVaTen

    hovaTen="Nguyễn Ngọc Tuệ"

    Sub hienTen(hoTen)

        response.write(hoTen)

    End Sub

    Call hienTen(hoVaTen)

%>

</body>

</html>

 


b) Hàm (Function): Chương trình con trả về giá trị qua tên của nó<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    Dim x, y

    Function cong(a,b)

        cong=a+b

    End Function

    response.write(cong(5,3))

%>

</body>

</html>


c) Tham số của chương trình con có 2 loại: tham biến (ByRef) và tham trị (ByVal)<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    Dim a, b

    Sub hoanDoi(ByRef x, ByRef y)

        Dim tg

        tg=x

        x=y

        y=tg

    End Sub

 

    a=10

    b=20

    response.write("Trước khi hoán đổi: a= "&a&" b= "& b&"<br />")

    Call hoanDoi(a,b)

    response.write("Sau khi hoán đổi: a= "&a&" b= "&b)

 

%>

</body>

</html>

Kết quả nhận được:

Trước khi hoán đổi: a= 10 b= 20
Sau khi hoán đổi: a= 20 b= 10

Chú ý:

- Tham biến sẽ giữ lại sự thay đổi trong chương trình con sau khi thoát khỏi chương trình con đó

- Tham trị sẽ không giữ lại bất kì thay đổi nào sau khi kết thúc chương trình con

 

 
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=191


tritue.edu.vn       43 members, 226486 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.