ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


A ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP

ASP dùng 4 câu lệnh điều kiện như sau:

  • Dạng 1: If  <điều kiện> Then <câu lệnh> End If

  • Dạng 2: If  <điều kiện> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2> End If

  • Dạng 3: If <điều kiện> Then <câu lệnh 1> ElseIf <điều kiện> ...

  • Dạng 4: Select ... Case ... 

 

238 - Tuệ Chân - 11/01/2024 09:44a) Dạng 1: If <điều kiện> Then End If (Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh sau Then<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    Dim a

    a=10

    If a>0 Then

        response.write("Số dương")

    End If

%>

</body>

</html>


b) Dạng 2: If <điều kiện> Then Else End If (Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2)<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    i=hour(time)

    If i < 12 Then

        response.write("Chào buổi sáng!")

    Else

        response.write("Chào buổi chiều")

    End If

%>

</body>

</html>


c) Dạng 3: If <điều kiện> Then Else If <điều kiện> ... (nhiều câu lệnh if lồng nhau)<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    i=22 'hour(time)

    If i < 10 Then

        response.write("Chào buổi sáng")

    ElseIf i <13 Then

        response.write("Chào buổi trưa")

    ElseIf i < 17 Then

        response.write("Chào buổi chiều")

    ElseIf i < 21 Then

        response.write("Chào buổi tối")

    Else

        response.write("Chúc ngủ ngon")

    End If

%>

</body>

</html>


d) Dạng 4: Select Case Case .... Case Else End Select<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    d=weekday(date)

    Select Case d

      Case 1

          response.write("Sleepy Sunday")

      Case 2

        response.write("Monday again!")

      Case 3

        response.write("Just Tuesday!")

      Case 4

        response.write("Wednesday!")

      Case 5

        response.write("Thursday...")

      Case 6

        response.write("Finally Friday!")

      Case else

        response.write("Super Saturday!!!!")

    End Select

%>

</body>

</html>
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=192


tritue.edu.vn       43 members, 220082 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.