ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


A ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP

Có 4 câu lệnh lặp cơ bản trong ASP:

  • For...Next: lặp với số lần xác định trước
  • For Each...Next lặp với mỗi giá trị trong 1 danh sách
  • Do...Loop lặp đến khi điều kiện đúng
  • While...Wend lặp trong khi điều kiện đúng

201 - Tuệ Chân - 24/01/2024 20:06a) Dạng 1: For = To Step Next<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

    Dim i

    For i = 0 To 10 Step 1

        'Body

        Response.Write(i &"<br />")

    Next

%>

</body>

</html>
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=193


tritue.edu.vn       43 members, 226498 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.