ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


A ASP#8. Lấy dữ liệu qua form trong ASP

Có 2 cách lấy dữ liệu:

- bằng phương thức post

- bằng phương thức get

229 - Tuệ Chân - 26/01/2024 14:28a) Lấy dữ liệu bằng postTạo file post_in.asp có nội dung:

<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<h4>Xin hãy cho biết tên và năm sinh</h4>

<form method="post" action="post_out.asp">

    <input type="text" placeholder="Tên bạn là gì?" name="ten" /> <br />

    <input type="text" placeholder="Bạn sinh năm nào?" name="namsinh" /> <br />

    <input type="submit" value="OK" name="cmdOK" />

</form>

</body>

</html>

Tạo file post_out.asp có nội dung:

<!DOCTYPE html>

<html>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="language" content="vi" />

<body>

<%

   Dim ten

   Dim namsinh

   ten=request.form("ten")

   namsinh=request.form("namsinh")

   Dim tuoi

   tuoi=year(date)- namsinh

 

   response.write("Xin chào bạn "& ten & ", hiện tại bạn đã " &tuoi&" tuổi")

   

%>

</body>

</html>

 
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=194

Bài viết liên quan


Bài viết mới

Bài viết được xem nhiều

Chủ đề được quan tâm


tritue.edu.vn       43 members, 226505 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.