ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    

C Câu lệnh SQL cơ bản

Định nghĩa cách dữ liệu của bạn được lưu trữ

 • CREATE DATABASE được dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới, trống.
 • DROP DATABASE được dùng để hủy hoàn toàn một cơ sở dữ liệu sẵn có.
 • USE được dùng để lựa chọn một cơ sở dữ liệu làm mặc định.
 • CREATE TABLE được dùng để tạo một bảng mới, nơi mà dữ liệu của bạn thực sự được lưu trữ.
 • ALTER TABLE được dùng để sửa một định nghĩa bảng sẵn có.
 • DROP TABLE được sử dụng để hủy hoàn toàn một bảng sẵn có.
 • DESCRIBE hiển thị cấu trúc của một bảng.

Thao tác với Dữ liệu của bạn

 • SELECT được dùng khi bạn muốn đọc (hoặc lựa chọn) dữ liệu của bạn.
 • INSERT được dùng khi bạn muốn thêm (hoặc chèn) dữ liệu mới.
 • UPDATE được sử dụng khi bạn muốn thay đổi (hoặc cập nhật) dữ liệu sẵn có.
 • DELETE được sử dụng khi bạn muốn loại bỏ (hoặc xóa) dữ liệu sẵn có.
 • REPLACE được sử dụng khi bạn muốn thêm hoặc thay đổi (hoặc đổi chỗ) dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã có.
 • TRUNCATE được sử dụng khi bạn muốn làm trống (hoặc xóa) tất cả dữ liệu từ mẫu.

Giao dịch

 • START TRANSACTION được dùng để bắt đầu một giao dịch.
 • COMMIT được sử dụng để áp dụng các thay đổi và kết thúc giao dịch.
 • ROLLBACK được sử dụng để loại bỏ những thay đổi và kết thúc giao dịch.

1446 - Tuệ Chân - 12/09/2020 16:05

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=3


tritue.edu.vn       43 members, 226511 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.