ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


C Cấu trúc chương trình C++ cơ bản

#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout<<"Xin chao cac ban\n";
 /*for(int i=1; i<11; i++){
  if(i%2==0)   cout<  } */

 while(i<11){
  cout<   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

1446 - Tuệ Chân - 02/01/2021 15:13

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=5


tritue.edu.vn       43 members, 197414 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.